Andmekaitsetingimused

Privaatsuspoliitika

 

Viimati muudetud: 04.03.2021

1.     Üldine

1.1.    Käesolev dokument on ettevõtte Elu Ratastel OÜ (edaspidi ka „Ettevõte“ või „vastutav töötleja“) privaatsuspoliitika („Privaatsuspoliitika“), mis kirjeldab, kuidas Ettevõte töötleb enda käes olevaid klientide ja muude andmesubjektide isikuandmeid.

1.2.    Käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on isikuandmed andmesubjektiga seotud mistahes teave, mida saab kasutada kas otseselt või kaudselt isiku tuvastamiseks, näiteks nimi, e-posti aadress või elukoha aadress.

1.3.    Kliendi rahulolu on Ettevõtte suurim prioriteet. Parema klienditeeninduse tagamiseks ja kõikide lepinguliste suhete ja juriidiliste kohustuste täitmiseks töötleb Ettevõte klientide isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas ja kohaldatavates andmekaitsealastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele. Eelkõige lähtub Ettevõte isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679 (edaspidi „Üldmäärus“) sätestatud kohustustest.

1.4.    Käesolev privaatsuspoliitika ei käsitle anonüümsete andmete ega juriidiliste isikute andmete töötlemist.

 

2.     Vastutav töötleja

2.1.    Andmesubjekti isikuandmete vastutav töötleja on Elu Ratastel OÜ, registrikood 12986489, aadress Riia tn 130b/3, 50411 Tartu Eesti.

2.2.    Kontaktandmed vastutava töötlejaga ühenduse võtmiseks: telefon  +372 58999135, e-post  pood.invatooted.ee.

 

3.     Isikuandmete volitatud töötlejad

3.1.    Selleks, et kliente edukalt teenindada, kaasab Ettevõte teatud juhtudel enda tegevusse isikuandmete volitatud töötlejaid. Isikuandmete volitatud töötlejateks on koostööpartnerid, kes osutavad Ettevõttele erinevaid teenuseid, mis toetavad Ettevõtte äritegevust (näiteks makseteenuse pakkujad, samuti ettevõtted, kes osutavad IT abi).

3.2.    Juhul, kui Ettevõte kaasab enda äritegevusse volitatud töötleja, sõlmib Ettevõte volitatud töötlejaga andmetöötluse lepingu, mis vastab Üldmääruse artikkel 28 lg-s 3 nimetatud tingimustele.

3.3.    Juhime tähelepanu sellele, et toote eest tasumisel töödeldakse kliendi isikuandmeid. Isikuandmete vastutav töötleja on Elu Ratastel OÜ. Elu Ratastel OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

 

4.     Isikuandmete vastuvõtjad

4.1.    Teatud juhtudel, eelkõige juhul, kui see on nõutav vastavalt kohalduvatele õigusaktidele, peab vastutav töötleja edastama andmesubjekti isikuandmeid ametiasutustele, sealhulgas tulenevalt maksualastest ja sotsiaalkindlustusega seonduvatest õigusaktidest. Samuti võib vastutaval töötlejal olla vajalik edastada isikuandmeid koostööpartneritele (nt järelmaksu võimalust pakkuvale finantsasutusele).

4.2.    Vastutav töötleja edastab andmesubjekti isikuandmeid vastuvõtjatele, järgides sealjuures Üldmääruses ettenähtud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid. Samuti täidab vastutav töötleja isikuandmete edastamisel ka kõiki teisi Üldmääruses ja muudes andmekaitsealastes õigusaktides ettenähtud kohustusi.

 

5.     Isikuandmete liigid, töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Tellimuse tegemine

Juhul, kui andmesubjekt sooritab ostu Ettevõtte e-poes, võib Ettevõte töödelda tehingu tegemiseks ja toote tarnimiseks andmesubjekti järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perenimi, andmesubjektiga seotud ettevõtte nimi, kontaktandmed, pangakonto andmed ning teatud juhtudel muu teave seoses tellimusega, mille andmesubjekt on Ettevõttele avaldanud. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b.

 

Eriliigiliste isikuandmete töötlemine seoses riigipoolse toetuse saamisega

Teatud juhtudel, kui andmesubjekt soovib osta toodet Ettevõtte e-poest, on andmesubjektil õigus riigipoolsele toetusele. Sellisel juhul võib Ettevõte teha andmesubjekti suhtes järgmisi isikuandmete töötlemise toiminguid:

1)      teha andmesubjekti nime ja isikukoodi järgi päringu Sotsiaalkindlustusametile, et näha andmesubjekti isikliku abivahendi kaarti;

2)      teha päringu Sotsiaalkindlustusametile, et teada saada, kas andmesubjekt on õigustatud saama toetust riigi poolt;

3)      teha päringu andmesubjekti perearstile või eriarstile, et saada tõend selle kohta, et andmesubjekt on õigustatud saama riigi poolset toetust toodete ostmisel.

4)      teha päringu, et teada saada andmesubjekti poolt kasutatud riigi poolse toetuse mahtu, arvestades riigi poolt ettenähtud piirmäärasid.

Teatud juhtudel vajab Ettevõte ligipääsu Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud eriotsusele, et hinnata andmesubjektile ette nähtud riigipoolse toetuse tingimusi.

 

Ettevõttega kontakteerumine

Juhul, kui andmesubjekt võtab Ettevõttega ühendust e-posti teel või kasutades Ettevõtte veebilehel olevat kontaktivormi, võib Ettevõte töödelda andmesubjekti kohta järgmisi isikuandmeid: nimi, e-posti aadress, Ettevõttele edastatud päringu sisu. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks antud juhul on sõltuvalt asjaoludest kas Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b (isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjektiga sõlmitava lepingu ettevalmistamiseks) või artikkel 6 lg 1 punkt f (töötlemise eesmärgiks on Ettevõtte õigustatud huvi vastata potentsiaalse kliendi päringule).

 

Juriidiliste kohustuste täitmine

Teatud juhtudel töötleb Ettevõte andmesubjekti isikuandmeid selleks, et täita kohustusi, mis tulenevad Ettevõttele kohalduvatest õigusaktidest. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sel juhul Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt c.

 

Turundustegevus

Ettevõte võib kasutada andmesubjektist tehtud fotosid või videoid enda veebilehel, samuti sotsiaalmeedia platvormidel, kus Ettevõte aktiivne on. Ettevõte kasutab fotosid ja videoid, millelt on võimalik andmesubjekti tuvastada, vaid andmesubjekti nõusolekul.

 

Sotsiaalmeedia

Ettevõte on aktiivne erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel, sealhulgas Facebook, Youtube, Instagram. Juhul, kui andmesubjekt suhtleb Ettevõttega nende sotsiaalmeediaplatvormide kaudu, teeb andmesubjekt teabe Ettevõttele ja sotsiaalmeedia platvormile kättesaadavaks, nt kui andmesubjekt kommenteerib Ettevõtte postitusi või jagab neid. Juhime tähelepanu sellele, et Ettevõte ei oma kontrolli selle üle, kuidas töötleb isikuandmeid sotsiaalmeediaplatvorm ise. Teave selle kohta, millistel eesmärkidel ja mis viisidel töötleb andmesubjekti isikuandmeid konkreetne sotsiaalmeediaplatvorm, on kirjeldatud vastava sotsiaalmeediaplatvormi privaatsustingimustes.

Ettevõte töötleb andmesubjekti isikuandmeid juhul kui andmesubjekt on hakanud Ettevõtet sotsiaalmeediaplatvormil nn „jälgima“ (nt, kui andmesubjektile Facebookis „meeldib“ Elu Ratastel OÜ Facebookis). Antud juhul on isikuandmete töötlemise eesmärk Ettevõtte kaubamärgi turundamine.

Sotsiaalmeedia platvormil kogutud isikuandmed kustutatakse, kui Ettevõte kustutab kõnealuse postituse või kui andmesubjekt kustutab oma kommentaari, jagamise, reaktsiooni või märke, et talle „meeldib“ Ettevõte või teeb valiku, et ta enam ei jälgi kõnealusel sotsiaalmeediaplatvormil Ettevõtet.

Ettevõte võib jagada andmesubjekti isikuandmeid (nt positiivseid hinnanguid Ettevõtte toodetele, fotosid) oma sotsiaalmeedia platvormil. Ettevõte teeb seda ainult siis, kui selleks on olemas andmesubjekti nõusolek.

Facebook

Isikuandmete töötlemisel, mida Ettevõte teostab Facebookis enda Facebook’i leheküljel, tegutseb Elu Ratastel OÜ isikuandmete kaasvastutava töötlejana koos Facebook Ireland’iga. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas on jaotatud kaasvastutajate töötlejate kohustused, saab lugeda siit.

 

6.     Andmesubjekti õigused

6.1.    Andmesubjektil on järgmised õigused, arvestades kohaldatavatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevaid piiranguid:

6.1.1.  õigus tutvuda tema kohta käivate isikuandmetega;

6.1.2.  õigus isikuandmete parandamisele;

6.1.3.  õigus isikuandmete kustutamisele;

6.1.4.  õigus isikuandmete ülekandmisele;

6.1.5.  õigus, et andmesubjekti osas ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes isikuandmete automatiseeritud töötlusel;

6.1.6.  õigus võtta tagasi vastutavale töötlejale isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek (juhul, kui isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on andmesubjekti nõusolek).

6.2.    Kui vastutav töötleja töötleb isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel, on andmesubjektil igal ajal õigus esitada vastuväiteid temaga seotud isikuandmete töötlemisele seoses sellise turundusega, mis hõlmab igal ajal ja tasuta profileerimist vastava otseturundusega seotud ulatuses.

6.3.    Kui andmesubjekt esitab vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel, siis vastutav töötleja isikuandmeid sellistel eesmärkidel enam ei töötle. Sellisel juhul lõpetab vastutav töötleja teie isikuandmete töötlemise turunduseesmärkidel, kuid ei pruugi töötlemist lõpetada muudel eesmärkidel, juhul, kui vastutaval töötlejal on selleks sobiv õiguslik alus.

6.4.    Kõikidel andmesubjektidel on õigus pöörduda kaebusega andmekaitsealase järelevalveasutuse poole juhul, kui andmesubjekt leiab, et vastutav töötleja rikub tema isikuandmete töötlemisel kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusakte.

 

 

7.     Isikuandmete turvalisus

7.1.        Ettevõte hoiab kõik temale avaldatud isikuandmed rangelt konfidentsiaalsena ja kaitseb isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest.

7.2.      Ettevõte rakendab isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis võtavad arvesse isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke ning ohtu füüsilise isiku õigustele ja vabadustele.

 

8.     Isikuandmete säilitamine

8.1.    Ettevõte järgib isikuandmete säilitamise puhul järgmisi tähtaegasid:

8.1.1. Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja seoses lepingu täitmisega lepingu kehtivuse jooksul ning pärast seda seni, kuni Ettevõtte ja kliendi vahelisest lepingulisest suhtest võib veel nõudeid tekkida, üldiselt kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist.

8.1.2. Raamatupidamise algdokumente (sh nendes sisalduvaid isikuandmeid) säilitab Ettevõte kuni 7 aastat.

8.1.3. Veebilehe kaudu tehtud päringutega saadud isikuandmeid säilitatakse kuni 1 aasta.

8.1.4.  Andmesubjekti nõusoleku alusel kogutud isikuandmeid säilitab Ettevõte kuni nõusoleku tagasivõtmiseni andmesubjekti poolt või kuni nõusoleku vormis täpsustatud tähtaja lõpuni.

 

9.     Muu

9.1.        Ettevõte vaatab käesolevat Privaatsuspoliitika regulaarselt üle ja vajadusel tehakse selles muudatusi. Viimane versioon Privaatsuspoliitikast on alati kättesaadav Ettevõtte veebilehel.

9.2.        Juhul, kui andmesubjektil on küsimusi selle osas, kuidas Ettevõte tema isikuandmeid töötleb, saab andmesubjekt võtta Ettevõttega ühendust punktis 2 märgitud kontaktandmeid kasutades.